Yogi’s Mistake

IMG_20140504_005346
Yogi’s Mistake

Tragically, it was Yogi’s kleptomania that brought his bee allergy to light.