Shy Rhino

Rhino

Shy Rhino

Aw, he’s so bashful. What a cutie.